Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie kruiden teelt m.b.t. voedselveiligheid

Deel 3: Inventarisatie Global Gap documenten, voor zover deze betrekking hebben op de voedselveiligheid en ons kruidenteeltbedrijf

 

 

 

Nagevolgde Global Gap documenten m.b.t. kruidenteelt, daar waar dit noodzakelijk blijkt te zijn

Op de site van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen: http://www.globalgap.nl/index.php?id=12, klik hier) zijn de te gebruiken documenten betreffende de Global Gap procedures te vinden.

De drie relevante documenten zijn:

1 CPCC Intro-All Farm Base

2 CPCC Crops Base

3 CPCC Fruit and Vegetables

Het eerstgenoemde document is hieronder uitgewerkt weergegeven. De twee andere documenten kan ik helaas niet op de website gezet krijgen (PDF) Deze documenten lopen we globaal na.

Ga naar Intro All Farm Base, klik hier

Ga naar Crops Base, klik hier

Ga naar Fruit and Vegetables, klik hier

Uit de inhoud van het eerste document (All Farm Base) blijkt, citaat:


HOOFDSTUK AB ALGEMENE BASIS MODULE AGRARISCH BEDRIJF
AF . 1 REGISTRATIES EN ZELFBEOORDELING/INTERNE INSPECTIE
AF . 2 PERCEELSGESCHIEDENIS EN -BEHEER
AF . 3 GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS
AF . 4 AFVAL- EN MILIEUBEHEER, RECYCLING EN HERGEBRUIK
AF . 5 MILIEU EN MILIEUBEHEER
AF . 6 KLACHTEN
AF. 7 TRACEERBAARHEID

Onderstaand het door ons ingevuld Global Gap document. Dit document is voor publicatie op deze site aangepast aan 2010 en aangepast naar de klant, de VWA en de AID. Per slot van rekening gaat NIET Global Gap over de voedselveiligheid betreffende onze kruiden, maar de VWA.

Als bijlage is enkel het hygieneprotocol "werken met kruiden" bijgevoegd, klik hier

N

 

BEHEERSPUNT

NIVEAU

OK

NOT OK

NVT

OPMERKING

AF

 

ALGEMENE BASIS MODULE AGRARISCH BEDRIJF

De controlepunten in deze module zijn van toepassing voor alle producenten die gecertificeerd willen worden, aangezien deze alle belangrijke zaken dekt, die relevant zijn voor het agrarisch ondernemen.

AF

1

REGISTRATIES EN ZELFBEOORDELING/INTERNE INSPECTIE

Belangrijke details van agrarische praktijken moeten zijn geregistreerd en de registraties worden bewaard.

AF

1.1

Zijn alle voor inspectie vereiste registraties toegankelijk en worden deze tenminste 2 jaar bewaard, tenzij een langere periode wordt voorgeschreven in specifieke controlepunten?

Minor Must

Ja

 

Alle documenten betrekking hebbende op de gehele kruidenteelt, de percelen, de bemesting, bespuitingen etc zijn allen aanwezig. De klant dan wel iemand van de VWA / AID kan deze ten alle tijden inzien.

AF

1.2

Neemt de teler of telergroep de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van respectievelijk minimaal één interne audit(zelfbeoordeling) of telergroep-inspectie per jaar volgens de GLOBALGAP norm?

Major Must

Ja

 

Wijzelf doen tenminste één audit per jaar. Tijdens deze audit lopen we al het papierwerk na, maken de nieuwe formulieren voor de documentatie( o.a. perceelsnummering), herijken het gewasbeschermingsplan o.a. n.a.v. nieuwe wetgeving m.b.t. kruidenteelt

AF

1.3

Zijn er effectieve corrigerende maatregelen ondernomen naar aanleiding van tekortkomingen van de interne audit?

 

Major Must

Ja

 

Er zijn altijd aanpassingen nodig

AF

2

PERCEELSGESCHIEDENIS EN -BEHEER

Een van de hoofdelementen van duurzame landbouw is de continue integratie van specifieke kennis en praktische ervaring in toekomstige management planning en activiteiten. Dit gedeelte is bedoeld om te waarborgen, dat het land, gebouwen en andere faciliteiten, die deel uitmaken van het bedrijf op een passende wijze worden beheerd, zodat een veilige productie van voedsel en bescherming van het milieu wordt gewaarborgd.

 

 

Perceelsgeschiedenis

AF

2.1.1

Is er een registratiesysteem opgezet voor elke productie-eenheid of andere locaties waarin permanent registraties zijn opgenomen van veehouderij productie en/of agrarische activiteiten plaatsvinden op deze locaties? Zijn deze registraties overzichtelijk en up-to-date?

 

Major Must

Ja

 

Elke kruiden teelt locatie is beschreven, met plattegronden.

 

 

 

BEHEERSPUNT

NIVEAU

OK

NOT OK

NVT

OPMERKING

AF

2.1.2

Is er een referentiesysteem opgezet voor elk perceel, boomgaard, kas, stal of andere plaatsen/locaties die in gebruik zijn en zijn deze terug te vinden op een schema of plattegrond van het bedrijf?

Minor Must

Ja

Alle kruiden percelen hebben een code. Deze code staat op de afleverbon vermeld.

AF

2.2

Perceelsbeheer

AF

2.2.1

Is een risico-inventarisatie gemaakt in geval van nieuwe agrarische locaties(d.w.z. teelt- of veebedrijf of bedrijven met aquaculturen) of huidige locaties (alleen bij verandering van risico’s), waaruit blijkt dat de betreffende locatie geschikt is voor productie met het oog op voedselveiligheid, welzijn voor medewerkers, milieu en dierenwelzijn, waar van toepassing?

Major Must

Ja

Bij nieuw te pachten percelen waarvan wij de geschiedenis niet goed kennen wordt een risico evaluatie gemaakt. Zie gewasbeschermingsplan

AF

2.2.2

Is er een beleidsplan opgesteld waarin actiepunten zijn opgenomen om alle geïdentificeerde risico’s zoals vervuiling of verontreiniging van het water, te minimaliseren? Zijn de resultaten van deze analyse geregistreerd en worden ze gebruikt om te verantwoorden dat de betreffende locatie geschikt is?

Minor Must

Ja

Het betreft hier enkel schone grondwaterputten. In de nabijheid ligt natuurgebied Kaldenbroek waar verschillende meetpunten zijn aangelegd. Uit metingen blijkt dat het water altijd een goede – voor beregening – kwaliteit heeft. Zie Bijlage II, waterkwaliteit natuurgebied Kaldenbroek

AF

3

GEZONDHEID, VEILIGHEUD EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS

De mens staat centraal bij een veilige en efficiënte exploitatie van elk agrarisch bedrijf. Dit gedeelte is bedoeld om te garanderen dat veilig wordt gewerkt en dat alle medewerkers begrip hebben van en competent zijn voor de door hen uit te voeren taken; voorzien zijn van geschikt gereedschap/uitrusting om veilig te kunnen werken; en dat in geval van ongelukken, tijdige en passende assistentie kan worden verkregen.

Er zijn geen medewerkers

AF

3.1

Risico-inventarisaties

AF

3.1.1

Is er een risico-inventarisatie voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden uitgevoerd?

Minor Must

nvt

AF

3.1.2

Hebben bedrijven een gedocumenteerde gezondheids-, veiligheid- en hygiënebeleid en procedures inclusief de onderwerpen van de risico inventarisatie van controlepunt 3.1.1?

Minor Must

nvt

AF

3.2

Training

AF

3.2.1

Worden trainingen/opleidingen en deelnemers daaraan geregistreerd?

Minor Must

 

BEHEERSPUNT

NIVEAU

OK

NOT OK

NVT

OPMERKING

AF

3.2.2

Beschikken alle medewerkers die werken met en/of het beheer voeren van diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen of andere gevaarlijke stoffen en alle medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen en alle medewerkers die werken met gevaarlijke of complexe apparatuur(zoals gedefinieerd in de risico inventarisatie in 3.1.1), over de juiste certificaten om hun competentie aan te tonen en/of details van andere dergelijke kwalificaties?

Major Must

Ja

Wout heeft een spuitlicentie.

AF

3.2.3

Hebben alle medewerkers volgende training gehad op het gebied van gezondheid en veiligheid en zijn zij geïnstrueerd overeenkomstig de risico-inventarisatie van controlepunt 3.1.1.

Minor Must

Nvt

AF

3.2.4

Is er ten tijde van werkzaamheden op elk bedrijf altijd ten minste 1 persoon aanwezig die een EHBO-cursus heeft gevolgd?

Minor Must

Ja

Erica heeft BHV

AF

3.2.5

Heeft het bedrijf gedocumenteerde hygiëne instructies?

Minor Must

Ja

Hangt in tunnel en in werkbus, klik hier voor hygieneregels "Werken met kruiden".

AF

3.2.6

Hebben medewerkers basisinstructies op gebied van hygiëne ontvangen volgens de hygiëne standaarden zoals gedocumenteerd in controlepunt AF.3.2.5 ?

Minor Must

Wij hebben geen medewerkers

AF

3.2.7

Zijn de hygiëneprocedures van het bedrijf geïmplementeerd?

Minor Must

Ja

Al jaren

AF

3.2.8

Zijn alle onderaannemers en bezoekers op de hoogte van de relevante eisen op gebied van persoonlijke veiligheid en hygiëne?

Minor Must

Ja

 

AF

3

Gevaren en Eerste Hulp

AF

3.3.1

Zijn er ongevallen procedures aanwezig, zijn deze zichtbaar en kenbaar gemaakt aan alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden op het bedrijf?

 

Minor Must

Ja

Er hangen bordjes met telno artsen

AF

3.3.2

Worden potentiële gevaren aangeduid met waarschuwingstekens op plaatsen waar dat nodig is?

 

Minor Must

Ja

Op de gewasbeschermingsmiddelenkast hangen de waarschuwingstekens

AF

3.3.3

Zijn veiligheidsadviezen over stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van medewerkers beschikbaar/toegankelijk, indien nodig?

 

Minor Must

Wij hebben geen medewerkers

 

BEHEERSPUNT

NIVEAU

OK

NOT OK

NVT

OPMERKING

AF

3.3.4

Zijn EHBO-koffers aanwezig op alle vaste plaatsen en in de nabijheid van het veldwerk?

Minor Must

Ja

EHBO koffertje in tunnel en bus

AF

3.4

Beschermende kleding/uitrusting

AF

3.4.1

Zijn de uitvoerenden (inclusief aannemers/loonwerkers) uitgerust met geschikte beschermende kleding die in overeenstemming is met de instructies op het etiket of conform de wettelijke eisen?

Major Must

Ja

Spreekt voor zich

AF

3.4.2

Wordt beschermende kleding schoongemaakt na gebruik en zodanig opgeslagen dat besmetting van de beschermende kleding en apparatuur wordt voortgekomen?

Major Must

Ja

 

Beschermende kleding wordt na gebruik gereinigd

AF

3.5

Welzijn medewerkers

AF

3.5.1

Is een lid van het management identificeerbaar aangewezen als verantwoordelijk voor gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers?

Major Must

Wij hebben geen medewerkers

AF

3.5.2

Vindt regelmatig overleg met tweezijdige communicatie plaats tussen management en medewerkers? Zijn er notulen van deze twee bijeenkomsten?

Aanbeveling

AF

3.5.3

Is er informatie beschikbaar die een accuraat overzicht geeft van alle medewerkers?

Minor Must

AF

3.5.4

Hebben medewerkers toegang tot schone bewaarruimten voor eetwaren, aangeduide eetruimten, handenwasgelegenheden en drinkwater?

Minor Must

AF

3.5.5

Is huisvestingvoor medewerkers op het bedrijf bewoonbaar en beschikt deze over alle basisvoorzieningen?

Minor Must

AF

3.6

Loonwerk

AF

3.6.1

Is de relevante informatie beschikbaar indien de teler gebruik maakt van loonwerkers op zijn bedrijf?

 

Minor Must

Ja

Zie site Gebr de Boer, klik hier Gebr de Boer zijn gecertificeerd

AF

4

AFVAL-EN MILIEUBEHEER, RECYCLING EN HERGEBRUIK

AF

Het beperken van afval moet inhouden: Beoordeling van bestaande praktijken, vermijden van afval, beperken van afval, hergebruik van afval, en recyclen van afval.

AF

4.1

Benoeming van afval en verontreinigende stoffen

AF

4.1.1

Zijn alle mogelijke afvalstoffen en bronnen van vervuiling van alle bedrijfsonderdelen geïdentificeerd?

 

Minor Must

Ja

Zie bijlage

 

BEHEERSPUNT

NIVEAU

OK

NOT OK

NVT

OPMERKING

AF

4.2

Afval- en milieuvervuilingactieplan

AF

4.2.1

Is er een geschreven afvalbeheersplan teneinde verspilling en vervuiling te voorkomen of te beperken en storten van afval of verbranding te voorkomen door recyclen? Wordt organisch afval gecomposteerd op het bedrijf en gebruikt voor bodemverbetering indien geen risico bestaat voor overdracht van ziekten?

Aanbeveling

Ja

Gezien de minimale afvalstroom is er geen afvalbeheersingsplan geschreven. Het afval zelf is in de bijlage 4.1.1. benoemd.

Er is geen resterend organisch materiaal.

AF

4.2.2

Is dit afvalbeheersplan geïmplementeerd?

Aanbeveling

NVT

AF

4.2.3

Is het bedrijf en erf vrij van rommel en afval om te voorkomen dat het een broedplaats wordt van zieketen en plagen, welke kan leiden tot voedselveiligheidsrisico’s?

Major Must

Ja

Spreekt voor zich

AF

4.2.4

Zijn er op een bedrijf geschikte voorzieningen voor afvalverwerking?

Aanbeveling

NVT

AF

5

MILIEU EN MILIEUBEHEER

AF

Agrarisch ondernemen en milieu zijn onafscheidbaar aan elkaar gekoppeld. Beheer van natuur en landschap is van groot belang; verhoging van soortenrijkdom als ook de structurele verscheidenheid van land- en landschappelijke eigenschappen zal bijdragen in de rijkdom en verscheidenheid van flora en fauna.

AF

5.1

Invloed van agrarische activiteiten op het Milieu en Biodiversiteit (kruiscontrole met AB 5.5 Aquacultuur Basis voor certificering van de subscopes van A)

AF

5.1.1

Heeft de teler een beleidsplan voor natuurbeheer opgesteld voor zijn/haar eigen bedrijf, waarin de invloed van activiteiten van het agrarisch bedrijf op het milieu als uitgangspunt is genomen?

Minor Must

Ja

Wij zijn hier reeds mee begonnen in 1982. Een overzicht staat in de bijlage

AF

5.1.2

Heeft de teler nagedacht hoe hij/zij de omgeving kan worden verbeterd ten gunste van de lokale gemeenschap en fauna en flora?

Aanbeveling

Ja

Zie o.a. het door Hendrickx geschreven Kaldenbroekrapport 2008, klik hier

En door Hendrickx geschreven zienswijze PLAN Mer LOG Witveld, klik hier 55 blz en 250 voetnoten

En "Ammoniak" een ware sloper, klik hier

AF

5.1.3

Is dit beleidsplan verenigbaar met duurzame commerciële agrarische productie en minimaliseert het de negatieve effecten op het milieu?

Aanbeveling

Ja

In 2010 zijn we begonnen met de aanleg van een "bloemenborder" voor insecten. Met name soorten aangeplant voor de late bloei. Op deze wijze komen er o.a. sluipwespen die de verse kruiden insectenvrij kunnen houden

AF

5.1.4

Bevat dit beleidsplan een basisinventarisatie om de biodiversiteit aan flora en fauna op het bedrijf te bepalen?

Aanbeveling

Ja

Zie bijlage

AF

5.1.5

Bevat dit beleidsplan maatregelen om schade aan of achteruitgang van leefgebieden op het bedrijf te voorkomen?

Aanbeveling

Ja

Enkel gericht op vooruitgang. Met name gericht op verbeteren bodemleven. Verse kruiden zijn zeer gevoelig voor slechte bodemomstandigheden

 

BEHEERSPUNT

NIVEAU

OK

NOT OK

NVT

OPMERKING

AF

5.1.6

Bevat dit beleidsplan activiteiten om leefgebieden te verbeteren en de biodiversiteit op het bedrijf te verhogen?

Aanbeveling

Ja

AF

5.2

Niet-productieve locaties

AF

5.2.1

Is overwogen om niet-productieve locaties (bijv. laag gelegen natte gebieden, akkerranden of arme grond) om te vormen naar beschermde gebieden ter bevordering van de natuurlijke flora en fauna?

Aanbeveling

Ja

Er is een stukje bos in ons bezit, passief beheer.

AF

5.3

Efficiënt gebruik energie

AF

5.3.1

Kan de teler laten zien dat hij het energiegebruik bijhoudt?

Aanbeveling

Ja

Benzinebonnetjes

AF

6

KLACHTEN

 

Beheer van klachten lijdt tot een beter systeem en betere naleving van GLOBALGAP eisen.

AF

6.1

Is er een klachtenprocedure die betrekking heeft op het voldoen aan de richtlijnen van de GLOBALGAP norm?

Niet

Er zijn geen klachten

AF

6.2

Waarborgt de klachtenprocedure dat klachten adequaat opgeschreven, bekeken en opgevolgd worden, en dat ondernomen maatregelen geregistreerd worden?

Major Must

Niet

Er zijn geen klachten

AF

7

TRACEERBAARHEID

AF

7.1

Heeft de teler een gedocumenteerde recall procedure om geregistreerde producten uit de markt te halen?

Major Must

Ja

Alle kruiden zijn altijd uit de markt te halen. Er is duidelijk genoteerd - per datum - van welk perceel de kruiden komen.

Naar boven

Deel twee

Document CPCC Crops Base

Inhoud:

MODULE PLANTAARDIGE PRODUCTIE
CB . 1 TRACEERBAARHEID
CB . 2 RASSEN EN UITGANGSMATERIAAL
CB . 3 PERCEELSGESCHIEDENIS EN -BEHEER
CB . 4 BODEMBEHEER
CB . 5 BEMESTING
CB . 6 GEINTEGREERDE BESTRIJDING
CB . 7 GEINTEGREERDE BESTRIJDING
CB . 8 GEWASBESCHERMING

Dit gedeelte wordt daar waar het relevant is beantwoord. De verwijzing GBP verwijst naar het gewasbeschermingsplan. Daar wordt gedetaileerd ingegaan op de genoemde problematiek.

Wat de vragen betreffende de gewasbescherming aangaat, deze vallen allemaal onder de

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, klik hier

Deze behoeven in onze ogen dan ook geen aparte beantwoording.

Daarbij, de teelt van verse kruiden behoeft nagoenoeg geen chemische bestrijding van ziekten en plagen.

Nummer Vraagstelling Ja / nee/ nvt Opmerkingen
CB1 Is het GLOBALGAP (EUREPGAP) geregistreerde product terug te traceren tot en te traceren vanaf het geregistreerde bedrijf (en andere relevante geregistreerde locaties) waar het product geteeld is? Ja, altijd Registratiesysteem is in orde. Leveringen kunnen per dag getraceerd worden.
CB 2 RASSEN EN UITGANGSMATERIAAL Ja Zie GBP
CB 3 PERCEELSGESCHIEDENIS EN -BEHEER Ja Zie GBP en de gehele site
CB 4 BODEMBEHEER Ja Zie GBP en de gehele site
CB 5 BEMESTING Ja

Zie GBP en de gehele site. Alle giften worden grondig gedocumenteerd. Wat wij precies mesten is ons bedrijfsgeheim.

CB 6 IRRIGATIE/FERTIGATIE Ja Er wordt enkel grondwater als irrigatiewater gebruikt. Roestig grondwater wordt vermeden. Kruiden worden verder NIET gewassen.
CB 7 GEINTEGREERDE BESTRIJDING Ja Zie GBP en de gehele site
CB 8 GEWASBESCHERMING Ja Zie GBP en de gehele site

 

Naar boven

 

Deel drie

Document CPCC Fruit and Vegetables

Inhoud:

GROENTE EN FRUIT MODULE
FV . 1 UITGANGSMATERIAAL
FV . 2 BODEM- EN SUBSTRAATBEHEER
FV . 3 IRRIGATIE/FERTIGATIE
FV . 4 OOGST
FV . 5 PRODUCTBEHANDELING (N.V.T. wanneer er geen productbehandeling plaatsvindt)

Dit gedeelte wordt daar waar het relevant is beantwoord. De verwijzing GBP verwijst naar het gewasbeschermingsplan Daar wordt gedetaileerd ingegaan op de genoemde problematiek.

Nummer Vraagstelling Ja / nee/ nvt Opmerkingen
FV 1 UITGANGSMATERIAAL Ja Zie GBP en de gehele site
FV 2 BODEM- EN SUBSTRAATBEHEER NEEN Er is geen chemische bodemontsmetting, zie ook GBP
FV 3 IRRIGATIE/FERTIGATIE Ja Reeds beantwoord zie CB 6
FV 4 OOGST Ja Reeds beantwoord, klik hier
FV 5 PRODUCTBEHANDELING NEEN Er vind geen productbehandeling plaats

 

 

Terug naar pagina Risico inventarisatie en evaluatie kruiden, klik hier

Naar boven