Homepagina Kruiden

De kruidenkwekerij

Tuin en keuken kruiden assortiment

Kweken van kruiden

Oogst van verse kruiden

Onderzoek tbv kruiden teelt

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2010

Kruiden nieuwe ontwikkelingen 2011

Contact

Verkoop kruiden

Samenwerking kwekers tuin en keuken kruiden

Risico inventarisatie en evaluatie mbt verse kruiden

Diverse, aparte tuin en keuken kruiden

Linken naar andere kruiden pagina's
Ziekten en plagen in kruiden

 

Nieuwe ontwikkelingen 2011 mbt de kruiden teelt.

Calcium, een verhaal apart in de kruidenteelt.

De keuze tussen kalk of gips

Het element Calcium komt steeds meer in de belangstelling te staan in de landbouw en tuinbouw. Niet zozeer vanuit het bekalken van gronden, om de pH in stand te houden, maar meer vanuit het optreden van Calcium-gebreken.

Wij merkten op dat op percelen met een hoog calciumgehalte de houdbaarheid van de kruiden beter was. Dit was voor ons de reden om in de kruidenteelt het calciumgehalte van percelen over de jaren heen eens extra na te lopen. Enkele voorbeelden geven we hier op deze website.

Het eerste voorbeeld betreft het gereedmaken van een perceel voor de kruiden Koriander (2005) en Mint (2006). Het kruid Mint blijft definitief staan, meerjarige kruidenteelt.

Daar dit perceel - klei, 19% afslipbaar - uit de ruilverkaveling kwam, besloten we het maar eens ruimhartig te mesten met groencompost. Ons was de historie van dit perceel bekend, het was enkel met drijfmest bemest.

Daarbij, het is erg lastig om in een bestaand perceel mint nog een organische bemesting uit te voeren, dan kun je nml de kruiwagen pakken om eventuele compost over het stuk aan te brengen. Dus "vol op het orgel", met compost.

We gaven zo'n 300 ton compost per hectare om dit toekomstige kruidenperceel eens goed op te knappen. Jarenlange giften drijfmest hadden een zeer korstige en slempige grond veroorzaakt. Op zo'n grond zijn geen kruiden te telen. Daarbij, groencompost bevat veel Calcium, hetgeen de bodemstructuur ten goede komt.

Onderstaand het analyserapport van deze groencompost.

analyse groencompost Essent 2005. Bemesting nieuw perceel kruiden, Mint

Analyse groencompost Essent 2005, perceel kruiden.

 

Hierna namen we twee grondmonsters. De eerste is van SoilTech Solutions, zij meten alles wat meetbaar is, dus ook wat niet in oplossing is.

Het tweede grondmonster is van Altic. Zij meten alles wat in de oplossing is, waarbij het wortel-milieu wordt nagebootst. D.w.z. dat de analyse-oplossing lichtjes wordt aangezuurd, immers een wortel-milieu is licht zuur door de uitscheiding van exudaten.

 

Laten we we dit eens doorrekenen om te kijken in hoeverre de compostgift terug te vinden is in de analyses. En kijken wat eventuele verschillen zijn in de analyses.
Daarna gaan we aan de hand van analyses kijken wat er nu gebeurd met de Calcium in het verloop van de jaren. De analyses zijn onderaan terug te vinden.

Naar analyse Mint 2005 Altic Naar analyse Mint 2007 Altic Naar analyse Mint 2010 Altic

 

Analyse bijdrage groencompost aan bodem, kruidenteelt Mint

Analyse bijdrage 300 ton groencompost / hectare kruidenteelt, vergelijking SoilTech versus Altic

Aan deze gegevens zijn een groot aantal conclusies te verbinden. Let wel, compostgift was in juli. Analyse in oktober. En, let wel, de bodem bevatte ook nog voedingselementen. Helaas hebben we geen voorafgaande analyse.

- Nitraat: Ongeveer 10% van de compostgift is terug te vinden.

- Fosfaat: een fosfaatcijfer wat aangeeft dat er komende jaren geen fosfaat meer gestrooid mag worden!

- Kali: Een idioot hoog getal Kali, 400 kg is al teveel.

- Calcium: Het verschil in analyse komt hier duidelijk uit tevoorschijn. SoilTech meet immers alle Calcium, ook de Calcium die niet in oplossing is, zoals Calciumfosfaat etc. Altic meet enkel het vrije Calcium. Wel blijkt groencompost een prima bron voor Calcium te zijn.

- Borium: Dit lijkt een hoog cijfer, echter onze ervaring leerde dat dit op klei - en een relatief hoog organische stof gehalte - totaal geen probleem geeft.

- Mangaan: Op het oog een nauwelijks te begrijpen verschil. Maar juist hier maakt de pH het verschil wat in oplossing kan zijn en wat niet.

Onderstaande tabel laat de invloed van de pH op de elementen zien. Waar ik deze tabel ooit gevonden heb, weet ik niet meer. Excuses als ik copyright pleeg.

pH en beschikbaarheid ( spore ) elementen

Tabel beschikbaarheid (spore) elementen en pH.

Zowel Altic als SoilTech laten een pH zien van rond de 7. De beschikbaarheidstabel toont juist dat Mangaan rond deze pH nauwelijks beschikbaar is. Ook het Borium wordt dan flink afgeknepen.

De analyse van Altic laat zien dat Mangaan inderdaad flink afgeknepen wordt tov SoilTech. Borium blijkt in beide analyses ruim voorhanden.

De enigste bemesting die aanvankelijk dus noodzakelijk is is bladbemesting met Mangaan, zoals Mangaansulfaat, of het makkelijker opneembare Mangaannitraat. Immers de andere elementen zijn ruim tot zeer ruim voorhanden, en de Stikstof zal langzaam vrijkomen uit de compost. (Gift gaf 1600 kilo - organisch N- aan )

De ervaring leerde dat dit klopte. Regelmatige bladbemestingen met Mangaansulfaat lieten een prachtig gewas zien, daarbij kregen wij altijd complimenten over de houdbaarheid.

Een van de belangrijkste conclusies die we trokken was dus ook dat alle percelen met een hoge pH altijd Mangaanbespuitingen nodig hebben!

Maar daarnaast leerde zorgvuldige analyse van het vrije Calcium in relatie tot klachten van onze klanten ons, dat indien het getal vrije Calcium te laag werd, dat de houdbaarheid schrikbarend achteruit liep! Dit laatste was een verrassing voor ons, immers iedereen heeft het altijd over voldoende Kalium betreffende de houdbaarheid.

Laten we, voordat we mogelijke Calcium-bemestingen verder bekijken, eerst eens kijken wat er gebeurd door de jaren heen met dit perceel. Hiervoor hebben we de volgende grondmonsters genomen. We besloten enkel met Altic door te gaan, immers het grootte verschil in Mangaan-analyse gaf aan dat we veel meer moeten kijken naar wat beschikbaar is!

Van dit perceel zijn 3 monsters beschikbaar, de jaren 2005 (reeds genoemd) , 2007 en 2010.

Naar analyse Mint 2005 Altic Naar analyse Mint 2007 Altic Naar analyse Mint 2010 Altic

 

Kruiden perceel Mint, daling elementen 2005 -2010

Daling voedingselementen op kruidenperceel Mint 2005 - 2010

- De Zwavel is het snelste verdwenen. Dit was een van de redenen om in 2008 te beginnen met giften zwavelzure ammoniak. Daarbij zal deze meststof bijdragen aan een pH daling.

- Kali daalt snel. Dit is bekend, Kali spoelt snel uit.

- Magnesium is nog steeds voldoende voorradig. Merk op, Magnesium spoelt duidelijk minder uit dan Kali. Hierdoor kan een Kali tekort ontstaan mitsdien Magnesium hoger dan Kali is. (Mondeling, J.Schra, Altic)

- Fosfaat blijft idioot hoog.

- Mangaan daalt, ondanks lager wordende pH-KCL. SoilTech analyse 2005 liet 121 kilo zien. Dus een bijmesting met mangaan lijkt niet zinvol.

- Borium daalt langzaam. Bij hoge giften organisch materiaal blijft Borium vaak lange tijd hoog is onze ervaring.

- pH-KCL daalt traag. Waardoor pH-water steeg is onduidelijk.

- Calcium daalt schrikbarend! Maar liefst 700 kg in 5 jaar tijd, gemiddeld 140 kilo per jaar.

Juist al onze vergelijkingen Ca-gehalte / houdbaarheid kruiden toonden aan dat het Calcium hoog dient te zijn. We moeten dus Calcium gaan geven. En een kalkgift is met deze pH uiteraard uit den boze!

Dus we besloten te gaan gipsen op advies van Johannes Schra van Altic. In voorjaar + najaar 2011 en voorjaar 2012 is gips gestrooid. In totaal zo'n 3 ton per hectare. Gips heeft als voordeel dat het neutraal / licht verzurend werkt.

Wij kozen voor Agrygips : http://www.agrigyps.nl/

Analyse:

Gehaltes

Eenheid

 

Vocht (H2O) % ca. 25

Calcium (CaO)

%

29

Zwavel (SO3)

%

35

Calciumbemesten middels gift in kruiden, Mint

Calciumbemesting, Gips op het kruiden perceel Mint

Is met deze strooier niet aan te raden, Agrygips is erg vochtig / nat waardoor het strooien erg lastig was.

Gips, strooibeeld in Mint

Gips, strooibeeld in Mint

Bij deze ook wat vragen / antwoorden aan Altic / Johannes Schra, betreffende gips, overgenomen uit een e-mail:

Vraag: Dat de Calcium uit gips of kalk de bodem structuur geeft op kleigronden kan ik begrijpen. Immers ze verdringen andere elementen uit de kleiplaatjes, waardoor het allemaal wat “soepeler” wordt. Maar hoe moet ik Calcium nu op zandgronden begrijpen? Daar is immers geen klei voorhanden. Wat doet Calcium daar in de bodem?

Antwoord: De gips die je toevoegt is voor het verhogen van de calciumbeschikbaarheid, qua bodemstructuur hoef je daar niet veel van de te verwachten.

Vraag: Een gift gips van 2 ton / hect geeft ongeveer 500 kg Zwavel. Hoe kijkt u aan tegen dit vrij hoge getal Zwavel, en is het niet beter om dit in de herfst te geven ivm het uitspoelen van een teveel aan Zwavel? Per slot van rekening kunnen we ons prima redden met 100 kg / jaar.

Antwoord: Beter is het om de gips inderdaad in het najaar toe te passen, maar vanuit onze aardappelproeven waarbij we tot 10 ton gips per ha gegaan zijn zag je nauwelijks opbrengst derving van een verhoogde EC

Vraag: Zou gips ( daling pH ) een gunstig effect hebben op het vrijkomen van Mangaan, of zou men op dit perceel extra Mangaan moeten toedienen, hetgeen ik me amper kan voorstellen? Deze gronden hebben in de regel nml genoeg Mangaan.

Antwoord: Inderdaad als je gips toepast zal de pH iets kunnen dalen en zou er wat Mn vrij kunnen komen maar dan moet er nog wel gebonden Mn aanwezig zijn.

Vraag: Wat is volgens u de daling van de pH per ton gips? 

Antwoord: De pH-daling na toepassing van gips is tijdelijk en minimaal, misschien 0.0 - 0.1 punten.

------------------------

Daarbij is ook - jawel, met de kruiwagen - de mulch-compost in voorjaar 2012 ( Mulch maken voor de meerjarige kruiden, klik hier ) aangebracht.

Nieuwe analyses van dit perceel zullen in 2012 volgen.

Maar dan nu de hamvraag.

Was de genoemde gift- 300 ton / hectare - groencompost een goede keus? Achteraf moeten wij deze vraag met een neen beantwoorden. Deze gift was te groot in die zin dat hierdoor de pH teveel steeg, waardoor er een jarenlang Mangaanprobleem optreed.

Het is dus echt zaak voor elke basisbemesting goed te kijken hoe de vlag erbij hangt.

En dan nog dit:

Uit een raar en weinig bekend boekje in Nederland. In America onderzocht W.A.Albrecht zijn hele leven de effecten van Calcium op de bodem en planten. Uit "The Albrecht Papers number 5" "Albrecht on Calcium" blz 61, het volgende. Uit zijn onderzoek bleek dat het toevoegen van Calcium aan de top-laag het ontkiemen van zaad én de ontwikkeling van de jonge kiem sterk ten goede kwam. Wellicht is een lichte toevoeging van gips aan de bovenlaag, voor de zaai van bijv de kruiden Dille en Koriander aan te bevelen. Wellicht zetten we hier nog proeven mee uit.

Albrecht-on-Calcium-page 61

Uit Albrecht on Calcium

-------------------------------

Bovenstaand verhaal betrof een kruiden perceel met kleigrond. Onderstaande tabel toont de daling van Calcium aan op een iets kleihoudende zandgrond waar wij ook kruiden telen.

Daling Calcium in twee jaar op kruidenperceel

Daling Calcium kruidenperceel fietspad

De daling van het vrije Calcium is hier zelfs heel hoog, maar liefst 400 kg in 1 jaar!! Dit perceel werd bijgemest met 2 ton Gips, voorjaar 2012.

 

-------------------

En wat nu met Mangaan als de pH zelfs heel erg ver gezakt is? Onderstaande tabel / analyse is van een perceel wat langs bovengenoemd perceel ligt, van een andere eigenaar.

Kruidenperceel buurman, lage pH en hoog Mangaan

Kruidenperceel buurman, lage pH hoog Mangaan

Dit perceel werd bijgemest in 2011 met 1000 kg korrelkalk / hec. In 2012 - voorjaar - werd 2 ton gips /hec. bijgemest. Later in het jaar wordt nog 1000 kg korrelkalk / hec bijgemest.

Ook dit perceel wordt dit jaar opnieuw bemonsterd.

Naar analyse kruidenperceel hoog Mangaan

 

Naar de homepage

 

Naar boven

--------------

Onderstaande afbeeldingen zijn de genoemde analyses van de kruiden percelen voor Mint

Aanleg perceel kruiden, analyse SoilTech 2005

Analyse aanleg kruidenperceel Mint 2005, SoilTech.

 

Aanleg perceel kruiden Mint, 2005 Altic

Analyse aanleg kruidenperceel Mint 2005, Altic.

Kruidenperceel Mint, analyse 2007, Altic

Kruiden, perceel Mint analyse 2007, Altic

 

Kruidenperceel Mint analyse 2010, Altic

Kruiden, perceel Mint analyse 2010

Terzijde, bij deze analyse was de pH 7,5, pH-KCL 6,4

Naar boven

________________________

Onderstaand: Analyses percelen Kruiden Fietspad, jaren 2010 en 2011

Merk op, Calcium daalt sterk!

, daling Calcium

Perceel Kruiden, analyse Altic 2010, daling Calcium

Kruiden, analyse Altic 2011, daling Calcium

Perceel Kruiden, analyse Altic 2011, daling Calcium

Naar boven

--------------------

Onderstaande analyse, kruidenperceel Koriander en Dille. Extreme lage pH en daardoor hoog Mangaan.

Kruiden, Dille en Koriander. Analyse Altic. Extreem lage pH en zeer hoog Mangaan

Kruidenperceel Dille en Koriander, Analyse Altic. Extreem lage pH en zeer hoog Mangaan

 

 

Naar de homepage